Gelir haczi

(Neredeyse) Bütün „sürekli“ (yani; periyodik) gelirler esas olarak haczedilebilir. Bundan dolayı bilhassa maaş, işsizlik parası 1, ayrıca emeklilik maaşları haczedilebilmektedir! Fakat sosyal yardım/ temel sigorta, 300,-€’ya kadar olan anne-baba parası, annelik parası veya bizzat temin edilen bakım yardımı için olan bakım paraları haczedilememektedir. Çocuk parası ve konut paraları ise, çok nadir durumlarda haczedilebilmektedir.

Dikkat: Ancak bu paralar bankahesabınızdan haczedilebilmektedir. Karşılaştır; Banka hesabı haczi: https://www.schuldnerberatung-hessen.de/informationsblaetter/informationsblaetter-tuerkisch/

Alacaklının, geliri ödeyen yere müracaat etmesi gerekir (yani; örneğin işverene, emeklilik kurumuna, iş ve işçi bulma kurumuna). Söz konusu yer,üçüncü borçlu (Drittschuldner) olarak tabir edilmektedir. Sürekli gelirin haczedilmesine ilişkin olası üç yol bulunmaktadır:

  1. Alacaklıya ilam olarak adlandırılan bir yazı gönderilir (Örneğin; icra bildirisi, karar). Söz konusu bu ilam ile alacaklı icra mahkemesinden sürekli gelirin haczedilmesini talep eder. Bunun üzerine mahkeme tarafından bir haciz ve havale kararı (PfüB) (Pfändungs-und Überweisungsbeschluss) verilir ve alacaklı bunun üçüncü borçluya gönderilmesini sağlar.
  2. Kamu alacaklıları (örneğin; vergi dairesi, belediye bütçesi) ilk önce bir bildiri gönderirler. Ardından kendileri haczedebilmektedir ve üçüncü borçluya doğrudan bir haciz ve havale kararı tebliğ ederler.
  3. Eğer gelirin haczedilebilir kısmı zaten bir alacaklıya terk edilmiş durumdaysa, o durumda yapılması gereken tek şey üçüncü borçluya söz konusu ferağın bir fotokopisinin gönderilmesidir. Neredeyse tüm kredi sözleşmelerinde bu tür bir ferağ bulunmaktadır.

Üçüncü borçlunun PfüB ve haciz kararını kabul etmesi gerekir. Fakat sözleşme ile, ferağlara uyulması gerekliliğini çıkartabilir.

Üçüncü borçlu yasal nizamnamelere dayanarak, gelirin hangi kısmının haczedilebileceğini hesaplar. Bunu alacaklıya göndermesi gerekir. Haczedilemeyen gelirin kalan kısmı borçluya ödenir.

a) Haciz çizelgesi: Haczedilebilir meblağın miktarı, net gelirin miktarına ve yasal olarak kaç tane bakmakla yükümlü olduğunuz kişinin bulunmasına bağlıdır:

Çizelgeyi, aşağıdaki adresten bulabilirsiniz:https://www.schuldnerberatung-hessen.de/pfaendungstabellen/

Örnek 1: Evlisiniz, iki çocuğunuz var ve aylık net geliriniz 2.200 €. Bu durumda gelirin haczedilebilir kısmı 25,08€.

Örnek 2:Bekarsınız, çocuğunuz yok ve aylık net geliriniz 1.500 €.Bu durumda gelirin haczedilebilir kısmı 224,99€.

Yasal nafaka yükümlülükleri olarak, çocuklara, eşe (karar ve noterlik belgesi ile ayrı yaşayan veya boşanmış olanlar da dahil olur), anne babaya (örneğin; yurt veya bakım masrafları), ayrıca kayıtlı olan aynı cinsiyetteki hayat arkadaşına yapılan ödemeler dikkate alınır. Anne baba evli değilse, müşterek çocuk en azından üç yaşını doldurana kadar, çocukla birlikte yaşayan ebeveyne de yeterli gelire sahip olmaması durumunda nafaka ödenir.

Üçüncü borçlu tüm nafaka mükellefiyetlerini bilmiyorsa (gelir vergisi kartı), borçlunun ona nafaka mükellefiyetlerini (örneğin; babalığın kabulü, boşanma kararı) ve gerçek ödemelerini belgelemesi gerekir. Gerekirse yetkili mahkeme veya haczeden kamu alacaklısı bu hususta karar verir.

b) Haczedilemez gelir kısmı: Maaştan haczedilemeyecek olanlar: Genel giderler, masrafların tazmini, fazladan mesai ödemesinin yarısı, kirlilik ek ödemeleri, olağan miktarda izin parası ve Noel parasının yarısı (fakat azami 500 €).

Mahkeme kararı ile (veya kamu alacaklısının kararı ile) sadece tek bir şahsın geliri (örneğin; emeklilik maaşı ve ücreti) birlikte hesaplanabilir. Çift kazançlılarda haczeden alacaklı mahkemeden, yeterli miktarda gelire sahip olan eşin nafaka mükellefiyeti olarak dikkate alınmamasını talep edebilir.

 

Düzenli nafaka ödemeleri, son 12 ayın nafaka borçları veya kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı oluşan tazminatlar talep edilirse, alacaklı haciz çizelgesinde belirtilmiş olandan daha fazla haczedebilir. Ancak bunun için bir mahkeme kararı gerekmektedir. Ancak asgari geçinme gelirinin daima borçluya bırakılması gerekmektedir –gerekli olması halinde kontrol talebinde bulunulabilir.

 

Borçlunun talebi üzerine mahkeme veya kamu alacaklısı, daha az haczedilmesi yönünde karar verebilir. Bu ise, borçlunun mesleki veya özel nedenlerden dolayı özellikle yüksek (gerekli) masraflarının olduğunu belgelemesi halinde mümkün olabilmektedir. Mesleki açıdan fazladan masraf, Örneğin; işe gidiş için yüksek yol masrafı veya tek başına çocuk büyüten kişilerde çocuk bakım masrafı gibi masraflardır. Özel fazladan masraflar ise, hastalığa dayalı olarak ilaç ve Gefördert von:© LAG-SB Hessen e.V.Stand Juli 2019Türkisch:Lohnpfändung und Pfändunglaufenden EinkommensGelir haczi ve sürekligelirin haczedilmesiSeite 3von 3beslenmeye ilişkin fazladan masraflar veya ayrılma/ boşanma ya da tahliyeden sonra oluşan özel harcamalardır.

 

Falsch abgerechnet?

Lohnpfändungen sind kompliziert. Berechnet Ihr Arbeitgeber eine Lohnpfändung falsch, kann er auch noch haftbar gemacht werden. Darum mögen Arbeitgeber Lohnpfändungen nicht.

Ist diese Seite hilfreich?