Осигуряване на енергоснабдяването въпреки задлъжняване?!

Плащането на ток и наем трябва да са приоритет във Вашия бюджет!

Плащането на тока и газта е по-важно от изплащането на кредитите (дори и Службата за събиране на дългове да Ви оказва натиск ...)!Енергийните дългове застрашават живота Ви, тъй като Ви заплашва спиране на електроенергия и прекратяване на енергийния договор! Във Ваш интерес е да се погрижете за това, токът и наемът да бъдат плащани редовно.

Създайте постоянно платежно нареждане във Вашата банка или я упълномощете да превежда определена сума за енергия директно чрез работната група къмАгенцията по заетостта и/или Социалната служба на сметката на доставчика на енергия.

При просрочениплащания, електрическата компания (EVU)не спира доставките на електроенергия просто така от единия за другия ден, а трябва да бъдат налице следните предпоставки:

  • Напомняне за плащане:EVU трябва да изпрати напомняне за просроченото плащане.
  • Предупреждение за спиране на доставките на електроенергия:Длъжникът следва да получи предупреждение за спиране на доставките на електроенергия (в свободен текст). (това предупреждение е свързано с напомнянето за плащане, което е допустимо.)
  • Гратисен период от 4 седмици: Трябва да са изтекли 4 седмици от получаването на предупреждението за спиране на електроенергия.
  • Обявяване на спирането на доставките на електроенергия:Спира-нето следва да бъде оповестено най-малко 3 работни дни предварително.
  • Просроченото плащане трябва да бъде в размер на най-малко100 Евро(при тока).

а) Направете споразумение за отлагане или за плащане на вноски!

Ако стане ясно, че не можете да платите навреме месечната сума за ток и/или остатъка от сумата от Вашата годишна сметка, трябва да информирате енергийния оператор и му представите причините за временното Ви финансово затруднение. Много от доставчиците на електроенергия проявяват разбиране и са съгласни на разсрочено плащане. Но просрочените суми от последната година трябва да бъдат изплатени най-късно до следващата годишна изравнителна фактура.

Възможно е и еднократно плащане от суми за отпуск, коледна премия или данъци.

б)Посочете сериозните последици от спирането на електроенергия!

Доставката на електроенергия не трябва да се прекратява, ако вредите от спирането на тока са от решаващо значение за уреждането на неизплатените суми. Всъщност енергийният оператор EVUтрябва да предвиди негативните последици от само себе си, но все пак Вие трябва да му ги съобщите веднага.

Примери: Грижа за малки деца, болни, инвалиди или стари хора; здравословни проблеми поради липса на отопление, диализа в домашни условия, подпомагане на дишането; застрашаване на основното препитание (напр.надомна работа, изпити)

Но: Дори ако са налице такива основания, месечната вноска трябва да се плаща за в бъдеще, в противен случай Ви грози опасност от спиране на тока!

в) ДокажетеВашата платежоспособност за в бъдеще!

Спирането на тока е недопустимо, ако Вие, като клиент докажете убедително, че всички просрочени задължения ще бъдат платени. За тази цел се свържете незабавно със социалното управление на Вашия град или община и подайте молба за приемане на енергийните задължения като заем. Правното основание е § 36 от Кодекса за социално осигуряване, том XII, който предот-вратява загубата на жилището на длъжника. Прекъсването на електроснабдя-ването се счита за „ тежко социално положение”.

Ако получавате помощи за безработни II(HartzIV), информирайте служителя от Бюрото по заетостта за грозящата Ви опасност от спиране на електроснабдяването. Подайте молба за приемане на неизплатените суми от наема като заем (при необходимост още веднъж). Правното основание е § 22, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване, том II. За изплащане на заема ще Ви се удържат 10% от сумата, която получавате като обезщетение за безработица (§ 42а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, том II).

Службата ще провери, дали сте застрашени от тежко социално положение (напр. при малко дете, жилище без отопление през зимата) и също така на какво се дължат просрочените енергийни задължения.

Електроснабдяването трябва да бъде възобновено незабавно, след като просрочените задължения са погасени. Но първо трябва да платите определената такса за спиране и възобновяването на електроснабдяването. Енергийният оператор /EVU/може да поиска допълнително депозит за кредитна защита (гаранция).

Алтернативно доставките на електроенергия могат да се заплащат предварително под формата на предплатен брояч на електромер(така наречената електронна система за предварително плащане).

 

В случай, че не можете да платите просрочените задължения и службата откаже да приеме енергийните Ви задължения като заем, то новият договор за доставка на електроенергия може да бъде изход от ситуацията.За новия енергиен доставчик трябва да бъдете включени в мрежата отново. Но някои доставчици проверяват първо рейтинга Ви в SCHUFAпреди да сключат договор. Освен това смяната на енергийния оператор отнема повече от един календарен месец.

Внимание: В отделни случаи смяната на енергийния доставчик би могла да бъде решение на проблема. Но ако и при втория енергиен доставчик има просрочени плащания, може да Ви бъде повдигнато обвинение за измама!