Запор върху трудовото възнаграждение и текущите доходи

(Почти) всички „текущи” (т.е. повтарящи се) доходи по принцип могат да бъдат подложени на запор. В това число сатрудовото възнаграждение, паричното обезщетение при безработица 1, както и пенсиите !Но социал-нитепомощи/основнотообезпечение, помощитеза родители до 300 евро, обезщетениетоза майчинство или помощитеза гледане при самостоятелно набавени болногледачи не могат да бъдат запорирани. Добавките за деца и добавките за жилище могат да бъдатзапорирани само в редки случаи.

Внимание: Тези пари могат обаче да бъдат запорирани в разплащателната Ви сметка.Виж информацията в брошурата „Р-сметка”, на: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/deutsch/P-Konto%20Deutsch.pdf

Кредиторът трябва да се обърне към инстанцията, която изплаща дохода (напр. работодател, пенсионно дружество, агенция по труда). Тази инстанция се нарича трето задължено лице. Съществуват три възможни начина за запориране на текущи доходи:

а)Кредиторът е придобил така наречения титул(напр. изпълнителен лист, съдебно решение). С този титул тогава той подава молба пред съда по принудително изпълнение за запориране на текущите доходи. Въз основа на това съдът издава постановление за запор и възлагане(PfüB)икредиторът организира изпращането му на третото задължено лице.

б)Публични кредитори (напр. финансова служба, градска каса) издават първо индивидуален административен акт. После самите те могат да запорират и да връчат постановлението за запор и възлаганедиректно на третото задължено лице.

в)Ако запорируемата част от дохода вече е била прехвърлена на някой кредитор, той трябва само да изпрати копие отпрехвърлянетодо третото задължено лице. Почти всеки договор за кредит съдържа такава цесия.

Третото задължено лице трябва да приеме постановлението за запор и възлагане и съдебното решение за запор. То може обаче чрездоговор да се освободи от подчинениена цесии.

Третото задължено лице трябва да пресметне въз основа на законовите наредби, каква част от дохода може да се запорира. Тази част то трябва да преведе на кредитора. Само неподлежащият на запор остатък от дохода бива изплатен на длъжника.

а)Таблица за запорРазмерът насумата, която подлежи на запорзависи от това, колко висок е нетният Ви доход и колко законови задължения за издръжка изпълнявате:

Таблицата можете да намерите на: www.schuldnerberatung-hessen.de

Пример 1:Вие сте женен, имате две деца и печелите средно месечно нето 2.200 евро.Тогава на запор могат да подлежат 25,08евро от заплатата Ви.

Пример 2:Вие не сте женен, нямате деца и печелите средно нето 1.500 евро.Тогава на запор могат да подлежат 224,99евро от заплатата Ви.

Като лица, имащи право на законна издръжка, следва да бъдат взети предвид: деца, съпрузи (при съдебно решение или нотариален акт също и отделно живеещи или разведени), родители (напр. разходи за старчески дом или за болногледач), както и регистрирани съпрузи с еднакъв пол.

Ако родителите не са женени следва да се плаща издръжка на родителя, при когото живее детето, ако той не разполага с достатъчен собствен доход, поне през първите три години от живота на общото дете,.

Ако на третото задължено лице не са известни всички задължения за издръжка (вписване в картата за данък върху трудовото възнаграждение), длъжникът трябва да докаже пред него задълженията за издръжка (напр. признаване на бащинство, съдебно решение за развод) и действителните си плащания. В случай на необходимост решението се взема откомпетентния съд или от публичния кредитор, извършващ запора.

б)неподлежащи на запор части от дохода: От работната заплата не подлежат на запор: разноските по издръжката, възстановените разходи, половината от възнаграждението за извънреден труд, добавките за мръсна работа, добавките за отпуск в обичайния размер и половината от добавките за коледа (но макс. 500 евро)

Само доходите на едно лице (напр. пенсия и трудово възнаграждение) могат да се събират въз основа насъдебно решение (напр. по нареждане на публичния кредитор). При двама получаващи заплата запориращият кредитор може да подаде молба в съда, съпругът с достатъчна заплата да не бъде взет предвид при разглеждане на задълженията за издръжка.

 

Ако се изискват текущи плащания на издръжка, задължения за издръжка от последните 12 месеца, или обезщетение за вреди поради умишлено извършено наказуемо деяние, кредиторът може да запорира повече, отколкото е посочено всъщност в таблицата за запор. За тази цел му е необходимо съдебно решение. Но на длъжника винаги трябва да се оставя екзистенцминимумът –при нужда следва да се подаде молба за проверка.

 

По молба на длъжника съдът или запориращият публичен кредитор може да решат, запорът да е по-малък. Това е възможно, ако длъжникът докаже, че поради професионални или лични причини той има особено големи (необходими) разноски. Професионални извънредни разходи са например пътнитеразходи до работното място или разходите за гледане на дете при семейство с един родител. Личните извънредни разходи са например дължащите се на заболяване допълнителни разходи за медикаменти и храна или също допълнителни разходи след раздяла/развод или освобождаване от арест.