Na co mogą sobie pozwolićwierzyciele, jeżeli nie możecie Państwo już więcej spłacać rat i rachunków?

Na początku otrzymaciePaństwo z reguły przypomnieniao zapłacie /upomnienia. Przychodzą one częściowow szybkim tempie,jeden do drugim. Wierzyciele(są to biura lub osoby, u których macie Państwo długi) często oddajądalsze ichopracowaniefirmom inkasenckim i adwokatom.

W upomnieniach listownych podejmowane są często próby wywarcia nacisku zużyciemdrastycznych sformułowań. Zawarte są tam groźbyzajęciapłac i kont, negatywnegowpisudo rejestru SCHUFA1, włączenia do sprawy komornika, wystosowania nakazuaresztowania i przeprowadzenia innychpostępowańsądowych, jak również powstania dodatkowychkosztówi odsetek.Z każdym następnym listem żadanie ulega podwyższeniu.

Groźba złożenia doniesienia oprzestępstwieza pomocą adwokatów i firm inkasenckich wywołuje szczególnie dużo strachu.Z reguły obawy Państwa są jednak w pełni bezzasadne. Niepłacanie rachunków i rat może być tylko wtedy przestępstwem, jeżeli nie chcieliście i nie mogliście Państwo płacić od samego początku.

Istnieją przedsiębiorstwa inkasenckie, które grożą odwiedzinami w domu i zaangażowaniemfirmy detektywistycznejcelemwywarciana Państwie presji.

Inni wierzyciele działają jako telefoniczne biuro inkasenckie. BędzieciePaństwo regularnieotrzymywać telefony(przede wszystkim wieczorem oraz w sobotę i w niedzielę. Takie telefony są oczywiście bardzo uciążliwe i wzmacniają wywierany na Państwa nacisk.

1. Proszę najpierwustalić, czy chodzi o żądanie zapłaty,któramusi zostać uiszczonacelempokryciaPaństwa podstawowych kosztówutrzymania. Przykładowo musizostać uiszczony bieżący (miesięczny) czynsz za najem mieszkaniaorazkoszty energii. Obowiązuje to też w wypadku innych umów, które muszą być utrzymane w mocy(np.telefon).

2. Celem zabezpieczenia Państwaegzystencji jest ważne, aby zredukować wydatki. Tutaj może okazać siękonieczne, by ograniczyć spłacanierat wierzycielom lub ich spłacaniew ogóle wstrzymać. W tym wypadku musicie Państwo odwołać upoważnienia naściąganienależności bezpośrednio z konta i anulować zlecenia ciągłe.

3. Proszę niepłacić pod wpływemstrachu!Nie należy dać się zastraszyć. Czy z Państwa dochodu coś może zostać potrącone, zależy od wysokości dochodu i ilości obowiązków alimentacyjnych.

4. Tzw. najmniejsze i mnimalne raty (np.10 € miesięcznie) nie zmniejszają często ogólnejwysokości wierzytelności. Poprzez takie spłaty uznaciejednakPaństwoza prawidłowezawyżone koszty i odsetki.

5. Dowizyt domowychpracowników firm inkasenckich nie powinniście Państwo dopuścić!Tylko „urzędowi“ komornicy i urzędnicy egzekucyjni są upoważnienido odwiedzin Państwa w domu (poustaleniuterminu).

6. Proszę nie udzialać informacji telefonicznie!Proszę wskazać na swoją upadłość! –Proszę powiedzieć, że Państwo nie chceciewięcej otrzymywać telefonów! –Proszę położyć słuchawkę!

7. Proszę napisać do wierzycieli i wyjaśnić swoją sytuację finansową.

Proszę skorzystać z porady. Odpowiednie dla Państwa biuro doradztwana rzeczdłużnikówznajdziecie pod adresem: www.forum-schuldnerberatung.de (tutaj znajdziecie też Państwo propozycje listów, tak bymóctakie listy skierowaćdo swoich wierzycieli). Doradztwo na rzeczdłużników jest dla Państwa z reguły bezpłatne.

Wierzyciel może zabezpieczyć swoje żądanie. Robi on to z reguły za pomocą sądowego postępowania upominawczego. W tym wypadku przez sąd zostanie Państwu wysłany nakaz zapłaty(w żółtej kopercie z adnotacją doręczenia).

WAŻNE: Sąd nie sprawdził informacji wierzyciela.

Oznacza to dla Państwa, że:

  • należydokładnie przeczytać informacjezawarte w nakazie zapłaty!
  • należysprawdzić, czy wysokość żądania zapłatysię zgadza!
  • eżeli wysokość żądania zapłaty się niezgadza lub jeżeli Państwo nie wiedzą, dlaczego żąda się od Państwazapłaty, powinniście złożyć SPRZECIW w przeciągu 2 tygodni.
  • należyużyć w tym celu formularza dotyczącego sprzeciwu,który dołączony jest do nakazu zapłaty.Należy tylko zakreślić, czy zgłaszają Państwo sprzeciw w całości czy częściowo(np. tylko koszty zawyżonych odsetek i koszty inkasa).
  • sprzeciw proszę wysłać pocztą zwrotną do sądu właściwego w postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty (Mahngericht);adres jest już nadrukowany.
  • ALE: W żadnym wypadkuproszę się nie sprzeciwiać, tylko dlatego aby wygrać na czasie, bo nie możecie Państwo akurat uiścić płatności. Podwyższa to tylko koszty.

Jeżeli wystosowaliście Państwo sprzeciw przeciwko żądaniu zapłaty, wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że ma on uzasadnione żądanie wobec Państwa.W pewnych okolicznościach może dojśćdo procesu sądowego.

Jeżeli żądanie w nakazie płatności jest uzasadnione, nic nie musicie Państwo robić. Od sądu dostaniecie Państwo jeszcze wykonalny nakaz zapłaty.I tutaj macie jeszcze okres 2 tygodni, aby wnieść sprzeciw. Na podstawie wykonalnego nakazu zapłaty wierzyciel ma tzw. tytuł wykonalności i jest upoważniony wnieść o podjęcie kroków w celuzajęcia przez komornika. Ale i wtedy egzystencyjne minimum nadal jest chronione.