Zajęcie płacy i bieżącego dochodu

(Prawie) wszystkie „bieżące“ (tzn. powracające) dochody podlegają co do zasady egzekucji (są zajmowalne). Dlatego zajmowalne są m.in. płace, zasiłek dla bezrobotnych 1, jak i również emerytury! Zasiłek socjalny/zabezpieczenie podstawowe, zasiłek rodzicielski do wysokości 300 €, zasiłek macieżyński lub zasiłek pielęgnacyjny dla samodzielnie zorganizowanej pomocy pielęgnacyjnej nie mogą być zajęte. Zasiłek na dzieci i zasiłek na mieszkanie podlegają egzekucji tylko w rzadkich przypadkach.

Uwaga: te pieniądze mogą być zajęte na Państwa koncie.Por. kartkę informacyjną: Informacje dla konta P pod adresem: www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/deutsch/P-Konto%20Deutsch.pdf

Wierzyciel musi zwrócić się w miejsca, w którym wypłaca dochód (a więc np. do pracodawcy, zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu pracy). Miejsce to nazywane jest dłużnikiem dłużnika. Istnieją trzy drogi zajęcia bieżącego dochodu:

a) Wierzyciel uzyskał tzw. tytuł(np. nakaz wykonalny, wyrok). Na podstawie tego tytułu wnosi on o egzekucję bieżącego dochodu do sądu egkzekucyjnego. Sąd wydaje postanowienie o egzekucji ipostanowienie o przelewie zajętej wierzytelności(PfüB) iwierzyciel dostarcza go dłużnikowi dłużnika.

b) Dłużnicy publiczni (np. urząd skarbowy, kasa miejska) wydają najpierw decyzję. Mogą oni sami zajmować i bezpośrednio doręczyć dłużnikowi dłużnika rozporządzenie zajęcia i przekazu.

c) Jeżeli dłużnikowi odstąpiono już zajmowalną część dochodu, wysyła on tylko kopię dokumentu cesji (odstąpienia) na rzecz dłużnika dłużnika. Prawie każda umowa kredytowa zawiera taką cesję.

Dłużnik dłużnika musi zaakceptować PfüB i postanowienie o egzekucji.Może on jednak na podstawie umowy wykluczyć zgodę na wykonanie cesji.

Dłużnik dłużnika musi obliczyć na podstawie przepisów prawnych, jaka część wynagrodzenia jest zajmowalna. Tą część musi on przekazać na rzecz wierzyciela. Zajmowalna część dochodu zostaje wypłacona dłużnikowi.

a) Tabela egzekucyjna: Wysokość sumy zajmowalnej zależy od tego, jak wysoki jest Państwa dochód netto i jaką ilość obowiązków alimentacyjnych Państwo spełniają,

tabelę znajdziecie Państwo pod adresem:https://www.schuldnerberatung-hessen.de/pfaendungstabellen/

Przykład 1:Znajdujecie się Państwo w związku małżeńskim, macie Państwo dwoje dzieci i zarabiacie miesięczne netto 2.200 €. Zajmowalna część płacy wynosi wtedy 25,08€.

Przykład 2:Jest pani niezamężna/ jest pan nieżonaty, dzieci brak, zarabiacie miesięcznie netto 1500 €. Zajmowalna część płacy wynosi wtedy 224,99€.

Jako prawny obowiązek alimentacyjny uwzględniasię alimenty płacone na dzieci, małżonków (w wypadku wyroku lub dokumentu notarialnego również na żyjących w separacji lub na rozwiedzionych), rodziców (np. przypadające koszty domu spokojnej starości i koszty pielęgnacji), jak również na partnerów z zarejestrowanych jednopłciowych związków partnerskich. Jeżeli rodzice nie są w związku małżeńskim, trzeba płacić również alimenty na małżonka u którego dziecko jest wychowywane, przynajmniej przez okres pierwszych trzech lat życia wspólnego dziecka. Dzieje się to w przypadku, jeżeli małżonek nie posiada wystarczającego własnego dochodu.Jeżeli dłużnikowi dłużnika nie są znane wszystkie obowiązki alimentacyjne (na podstawie wpisu na karcie podatkowej), dłużnik musi mu je dowieść (np. przez uznanie ojcostwa,wyrok rozwodowy), jak i dowieść faktu swoich rzeczywistych płatności.

b) Części dochodu, które nie mogą być zajęte: Na poczet płacy mogą być zajęte: zwroty kosztów, zwroty wydatków, połowa wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki za brudne warunki, zasiłek urlopowy w zwykłej wysokości i połowa dodatkowego wynagrodzenia z okazji święta Bożego Narodzenia (jednakże max. 500 €).

Tylko dochody jednej osoby (np. emerytura lub płaca) mogą być zsumowane na podstawie wyroku sądu (względnie na zarządzenie wierzyciela publicznego).Przy podwójnych zarobkach wierzyciel wykonujący egzekucję może złożyć wniosek do sądu, tak aby małżonek wystarczająco zarabiający nie był brany pod uwagę w momencie obliczania obowiązku alimentacyjnego.

 

Jeżeli miejsce ma żądanie dotyczące wypłacania bieżących alimentów, długów z tytułu alimentów z ostatnich 12 miesięcy lub odszkodowań z tytułu umyślnie popełnionego przestępstwa, wierzyciel może zająć więcej niż to, co wynika z tabeli egzekucyjnej. Potrzebuje on w tym celu wyroku sądu. Jednakże dłużnikowi musi być zapewnione minimum egzystencyjne –w razie potrzeby należy złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie.

 

Na wniosek dłużnika sąd lub wierzyciel publiczny wykonujący egzekucję może rozstrzygnąć o tym, że należy ściągnąć mniej. Jest to możliwe, kiedy dłużnik dowiódł, że ze względów zawodowych i prywatnych ponosi on szczególnie wysokie (nieodzowne) koszty. Powiększone koszty związane z zawodem to np. wysokie koszty dojazdów do pracy lub koszty opieki nad dziećmi w wypadku samotnie wychowujących. Powiększone wydatki prywatne to np. powiększone koszty medykamentów i żywienia lub szczególne wydatki po rozłące/rozwodzie lub po zwolnieniu z aresztu.