Zapewnienie mieszkania mimo długów zaczynsz ztytułu najmu?!

Czynszz tytułu najmui opłata za energię mają pierwszeństwo w planowaniu wydatków na życie! Płacenie czynszu za mieszkanie jest ważniejsze niż spłata długów (niech biuro usług inkasenckichwywiera nacisk...)! Długi z tytułu czynszuza najem zagrażają Państwa egzystencji, bo ichostateczną konsekwencją jest eksmisja i bezdomność! Proszę zadbać we własnym interesie o to, żeby czynszza najem i opłata za energię zostałyuiszczone.

Prosimy zlecić bankowi stałeuiszczanie opłat we własnymimieniu lub przekazywanie opłat czynszu za mieszkanie przez ARGE/urząd dssocjalnychbezpośrednio na konto wynajemcy.

Wynajemca mieszkaniamoże je wypowiedzieć z dnia na dzień, jeżeli zaległości osiągnęły podwójną sumę „czynszuciepłego”czyli „Warmmiete”(czynsz za najem plus koszty dodatkowe). Prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym istnieje nawet już wtedy, kiedy zaległości wynoszą więcej niż jednąmiesięczną opłatęza „ciepły czynsz za najem” zadwapo sobie następującemiesięce.

Czynszza najem musi wpłynąć na konto wynajemcydo trzeciego dnia bieżącego miesiąca. Dodatkowe roszczenie tytułem rozliczeniadodatkowych kosztów najmuza ubiegłyrok nieuprawnia do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie pomieszczenia mieszkalnego musi nastąpić w formiepisemnej.Wypowiedzenie na piśmie musi być dostarczone wszystkim najemcom. Nieodzownejest podanie przyczynywypowiedzenia (np. „wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z powodu zaległych płatności za najem w wysokości....“). Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym kończy umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w wypowiedzeniu na piśmie nie zostałpodanytermin. Jeżeli korzysta się nadal z mieszkania należy uiścić odszkodowanie przynajmniej w wysokości dotychczasowego czynszu za najem.

Jednakże czasami wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym i jednocześnie również z dotrzymaniem okresu wypowiedzenia. Jeżeli dług powstały z tytułu najmu zostanie zapłacony, mimo wszystko wypowiedzenie z dotrzymaniem okresu wypowiedzenia dalej ma miejscei Państwo będziecie musieli się wyprowadzić w przypadku kiedy wynajemca tego zechce

W przypadku umów o najem od maja 2013 r. wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest też możliwe z powodu niezapłaconej kaucji, jeżeli mają miejsce zaległości przynajmniej dwóch czynszów bez opłat za ogrzewanie. Wysokość kaucji może wynosić najwyżej sumę trzech miesięcznych czynszów (czynszów bez opłat za ogrzewanie). Możecie Państwo zapłacić kaucję w trzech ratach (wciągu pierwszych trzech miesięcy).

Przykład: Umowa najmu rozpoczyna się z dniem 01 stycznia. Wysokość czynszu wynosi 500,-€. Kaucja jest tymże ograniczona na maksymalnie 1.500.-€ i może być (dodatkowo do czynszu) uiszczona w trzech ratach po 500.-€ każda w okresie od stycznia do marca. Jeżeli raty w lutym i marcu nie zostaną uiszczone, umowa najmu może być wypowiedziana przez wynajemcęze skutkiem natychmiastowym.

Uwaga:

Jakprzedstawiono wyżej - jak wysokie muszą być długi z tytułu najmu, by wynaemca miał prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ta granica tutaj nie obowiązuje.

Jeżeli w przeszłości uiszczaliście Państwo czynsz nieregularnie, z opóźnieniem lub tylko częściowo, wynajmujący może wypowiedzieć Państwu z dotrzymaniemokresu wypowiedzenia. Podana zostanie Państwu data, kiedy kończy się umowa najmu. Jak można unik

 

Jeżeli nie jesteściejuż Państwow stanie punktualnie opłacać czynszuza mieszkanie, powinniście natychmiast poinformować wynajemcę. Proszę mu oświadczyć, dlaczego nie możecie chwilowo wnosić opłat. Wielu wynajemcówokazuje wyrozumiałośći odraczaich płatność, jeżeliistnieje perspektywa wnoszenia opłat w przyszłości.

Przykłady: złożyć wniosek o zasiłek na czynsz mieszkaniowy; zorganizować podnajem, jeżeli wynajemca się na to zgodzi.

Jeżeli zaległości za czynsz osiągnęły już „krytyczną granicę“ dwóch miesięcznych czynszówza najem (względnie więcej niż jeden miesięcznyczynszu za najem zadwapo sobie następującemiesięce), wtedy wynajemca traci swoje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli przed pisemnym wypowiedzeniem uda się Państwu wyrównać w całości zaległości z tytułu czynszu za najem.

Źródłem pieniędzy może być: pożyczka pracodawcy; wsparcie krewnych.Pożyczka od urzędu zapewniającego mieszkania (w urzędzie ds opieki społecznej).

Jeżeli wynajmujący Państwu mieszkanie wniósł do sądu powództwoo opuszczenie, grozi wyrok eksmisji i ostatecznie bezdomność. Należy zwrócić sięwtedynatychmiast do administracji ds socjalnych (np. do biurads zabezpieczenia w mieszkani „Wohnungssicherungsstelle“) swojegomiasta względnie powiatu. Należy złożyć tam wniosek o przejęcie długów z tytułu najmu w formie pożyczki. Podstawą prawną jestprzepis § 36SGB XII(§ 36XII-tejksięgifederalnegoprawa socjalnego). Urząd sprawdzi, czy w przyszłości będziecie Państwo w stanie na bieżąco płacić znowu czynsz za najem względnie czy (przy pobieraniu zasiłku socjalnego) wysokość czynszu za najem jest do przyjęcia.

Jeżeli pobieracie Państwo zasiłek dla bezrobotnych II (Hartz IV) „Arbeitslosengeld II (Hartz IV)“,proszę poinformować urzędnika ARGE/Jobcenter dskontaktów z Państwem na tematpowództwao opuszczenie. Proszę tam (względnie ponownie) złożyć wnioseko przejęcie zaległości z tytułu najmu w formie pożyczki. Podstawą prawną jest § 22 ustęp8SGB II. Celemspłaty pożyczki zostanie zatrzymane 10%z Państwa przyszłej podstawowej stawki świadczeń socjalnych z tytułu świadczenia zasiłku dla bezrobotnych II (§ 42a ustęp2 niemieckiej księgi praw socjalnych SGB II).

Uwaga:

Należy poinformować sąd(i swojegowynajemcę), że złożyli Państwo wnioseko przejęcie długów z tytułu najmu. Należy zawsze podawaćznak sprawy dotyczącej powództwa o opuszczenie. Należy odpowiadać punktualnie na wszyst-kie zapytania sądu! Poprzez przejęcie długów z tytułu najmu we właściwym czasie (a więc opłatykompletnych zaległości,jak i odszkodowaniaza korzystanie) natychmiastowe wypowiedzenie staje się nieskuteczne i stara umowa najmu nabywa ponownie mocy.

Jeżeli Państwo sami wyrównacie zaległość, proszę o zwrócenie uwagi nato, co następuje:

Jeżeli wynajemca wypowiedział pomocniczo najem również z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wtedy wypowiedzenie jest także ważne po wyrównaniu zaległości. W tym wypadku musielibyście Państwo zawrzeć nową umowę najmu lub musielibyście się Państwojednakwyprowadzić.

Uwaga:

Opłata (zastępczo oświadczenie urzędu, że długi z tytułu najmu zostaną przejęte) musi wpłynąć do wynajemcy przed upływem dwóch miesięcy! Ten termin nabiera bieguz chwilą dostarczenia Państwu powództwa o opuszczenie.

Jeżeli urząd odmawia przejęcia długówz tytułu najmu, można złożyć sprzeciw względem decyzjiodmownej. W wypadku sporu należy zwrócićsię do biura ds socjalnych lub do biura doradztwa dłużnikomlub zasięgnąć porady adwokata specjalizującego się w prawie socjalnym(z zaświadczeniem na bezpłatne skorzystanie z porady).

Państwa wynajemca może jednocześnie z pozwem o eksmisję złożyć wniosekkonieczności uiszczenia przez Państwokaucji celemzabezpieczenia bieżącego odszkodowania za użytkowanie (a więc przykładowo złożenie kwoty pieniędzy lub poręczenia). Jeżeli nie wypełnicie Państwo zarządzenia sądu, wtedy Państwa wynajemca możeza pomocą tymczasowego rozporządzeniabardzo szybko doprowadzić do eksmisji z mieszkania.

Jeżeli potrzebujeciePaństwo czasuna poszukanie nowego mieszkania, powinniście złożyć wniosek do sądu oudzielenie odpowiedniego terminu na opuszczenie. Termin na opuszczenie (początkowo z reguły 3 miesiące) może być przedłużony przez sąd na Państwa wniosek złożony w odpowiednim czasie (2 tygodnie przed upływem terminu).

Należy unikać przymusowego opuszczenia z udziałem komornika korzystającego z pomocy spedycji i służby awaryjnego otwierania drzwi, ponieważ koszty (które musi wyłożyć najpierw wynajemca) są wysokie. Wielu posiadaczy mieszkań jeszczew tej chwilijest gotowado rozmowy i honoruje dobrowolną wyprowadkę.

Państwa wynajemca może wydać też jedynie zlecenie, by wydalić Państwa (i Państwa współlokatorów) z mieszkania. Wyposażenie mieszkania przechowuje on sam (by zaoszczędzić koszta).

Wartościowe przedmioty mogą być wystawione na sprzedażjuż po miesięcu. Rzeczy bezwartościowe będą zniszczone (to samo dotyczy Państwa dokumentów osobistych!). Jednakże w przeciągu tego miesiąca macie Państwo prawo do wydania Państwa (nie zajmowalnych) rzeczy i dokumentów osobistych. Nic za ta Państwo płacićnie musicie!

Jeżeli Państwa sytuacja się poprawiła (np. z powodu otrzymanianowegomiejscapracy), niektórzy wynajemcy są gotowi przesunąć przymusowe opuszczenie i jeszcze raz„z Państwem spróbować”. Jeszcze teraz urząd może przejąć zaległości z tytułu najmu i w ten sposób dać szansę na nową umowę najmu.