Zapewnienie zaopatrzenia w energię mimo długów?!

Energia i czynsz z tytułu najmu mają pierwszeństwo w planowaniu wydatków!

Płacić za prąd i gaz jest ważniejsze niż spłatadługów(niech biuro usług inkasenckichwywiera nacisk ...)! Długi z tytułu opłat zaenergię zagrażają Państwa egzystencji, bo ich ostateczną konsekwencją jest odcięciedostawy i zerwanie umowy! Proszę zadbać we własnym interesie o to, żeby opłata za energię i czynsz z tytułu najmubyły uiszczane.

Prosimy zlecić bankowi stałeuiszczanie opłat we własnymimieniu lub przekazywanie ryczałtowych opłat za energięna konto dostawcy energii bezpośrednio przez ARGE/urząd dssocjalnych.

W razie zaległości opłat Państwa dostawca energii (EVU)niemoże przerwać dostawy z dnia na dzień,lecz muszą zostać spełnione tutajnastępujące warunki odcięcia dostawy:

  • Upomnienie:EVU musiał wysłać upomnienie z powodu zaległości.
  • Zagrożeniezastosowaniaodcięcia dostawy:Zagrożenie zastosowaniaodcięciadostawy musiało mieć miejsce(bez dotrzymania specjalnej formy). (Regularnie związane jest toz upomnieniem, co jest dopuszczalne.)
  • Przedłużenie terminu o 4 tygodnie: Od momentu otrzymania groźby zastostosowania odcięcia dostawymuszą upłynąć 4 tygodnie.
  • Zapowiedzenie odcięcie dostawy:Odcięciedostawymusi być jeszcze raz zapowiedzianetrzy dni przed.
  • Zaległości muszą wynosić przynajmniej 100EUR(w wypadkuprądu).

a)Należy uzgodnić odroczenie płatności lub spłatę w ratach!

Jeżeli możecieprzwidzieć, że nie będziecie mogli Państwo uiścić bieżącego ryczałtu względnie końcowej sumy swojego rozliczenia rocznego, należy niezwłocznie poinformowaćswegodostawcę i przedstawić mu przyczyny swychprzejściowych trudności w uiszczaniu opłat. Wieludostawców okazuje zrozumienie i zatwierdzaopłaty w ratach w wypadku rozliczenia rocznego. Jednakżenajpóźniej do następnego rozliczenia rocznego zaległości zaostatnirokmuszą być wyrównane.

Ewentualniemożliwajest jednorazowa opłata w razie dodatkowego wynagrodzeniaw związku z urlopem, ze świętami Bożego Narodzenia lub ze zwrotempodatku.

b)Proszę wskazać na poważnenastępstwa odcięcia dostawy!

Zaopatrzenienie możebyć przerwane, jeżeli niekorzyści z powodu odcięcia dostawyw stosunku do Państwa zaległości w płatnościachsą szczególnie poważne. W zasadzie EVU musi sam wziąć pod uwagę konsekwencje odcięcia dostawy, ale Państwo powinni niezwłocznie zgłosić przewidywalne utrudnienia.

Przykłady: zagrożone jest zaopatrzenie małych dzieci, chorych, niepełnosprawnych lub osób starszych; grożące szkody na zdrowiu z powodu braku ogrzewania, dializy domowej, pomocy w oddychaniu; zagrożenie podstaw egzystencji (np. wykonywanie pracy w domu; pisanie pracy egzaminacyjnej).

Ale:Jeżeli takie powody istnieją, to zaliczki miesięczne muszą być w przyszłości uiszczane, inaczej grozi ostateczne odcięcie dostawy!

c)Proszę udokumentować swoją przyszłą wypłacalność!

Odcięciedostawy jest wtedy niedopuszczalne, jeżeliPaństwo jako klient przedstawicie w jasny sposób, że wszelkie zaległości zostaną zapłacone. Należynatychmiast się zwrócić w tej sprawie do administracji ds socjalnych swojegomiastalub gminyi złożyć wniosek o przejęcie długów z tytułu energii jako pożyczki. Podstawą prawną jest przepis §36SGBXII(§36XII-tejksięgi federalnego prawasocjalnego), który ma zapobiec utracie mieszkania. Przerwaw dostawie energii jest uznana jako „porównywalnieciężka sytuacja “.

Jeżeli pobieracie Państwo zasiłek dla bezrobotnych II (Hartz IV) „Arbeitslosengeld II (Hartz IV)“,proszę poinformować urzędnika ARGE/Jobcenter dskontaktów z Państwem na temat zagrożenia odcięciadostawy energii. Tam proszę złożyć wniosek o przejęcie zaległości z tytułu zaległości opłat za energię w formie pożyczki. Podstawą prawną jestprzepis § 22 ustęp 5 SGB II.

Urząd sprawdzi, czy ciężka sytuacja jest zagrażająca(np. ze względu na małe dziecko, mieszkanie bez ogrzewania podczas zimy) i z czego wynikają zaległości opłat za energię.

Zgodnie z § 22 ustęp5 SGB IIzredukowanie przyszłych świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych nie jest przewidziane. Ewentualne, przez siebie uzgodnione płatności w ratach są dobrowolne i mogą być zakończone w każdej chwili z mocą w przyszłości, jeżeli reszta świadczeniasocjalnegonie wystarczy jużna życie.

Uwaga:Proszę dostarczyć EVU kopię swojego wniosku o przejęcie długów z tytułu opłat za energię!

Zaopatrzenie w energię musi być niezwłocznie wznowione, jeżeli zostały uiszczone zaległości. Jednakże musicie Państwo uiścić ryczałt kosztów za odcięcie energii i za wznowienie dostawy.EVU może dodatkowo żądać złożenia zabezpieczenia(kaucji).

Alternatywnie brane jestpod uwagę dostarczanie energii za opłatą z góry w formie licznika na przedpłaty(tzw.elektronicznegosystemuprzedpłat).

Jeżeli nie możecie Państwo uiścić zaległości i przejęcie długów z tytułu opłatza energię przez urząd się nie uda, nowa umowa na dostawę może być rozwiązaniem.

Dla nowego dostawcymusicie być Państwo podłączeni do sieci. Niektórzy oferenci uzależniają jednakże podpisanie umowy od pozytywnegorejestru SCHUFA1. Zanimnowy dostawca EVU dostawina rachunek, trwa to więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy.

Uwaga: Zmiana dostawcy może być w pojedynczych przypadkach wyjściem z sytuacji. Ale jeżeli rachunekunowego dostawcy energiiznowunie jestopłacany, grozi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa!