Informacja majątkowa i zajęcie przedmiotów

Jeżeli nie spłacają Państwo swoich długów, wierzyciel może złożyć wniosek do komornikao ściąganie należności u Państwa w domu (zajęcieprzedmiotów) i/lub żądać od Państwa informacji majątkowej(wcześniejszego zapewnienia z mocą przyrzeczenia).

Warunek: Żądanie płatności musi być stwierdzone urzędowo, np. na podstawie wyrokusądowegolub wykonalnego sądowego nakazu zapłaty lub notarialnej umowy uznania zobowiązania (=tytułu). Tytuł musi być Państwu doręczony.

Informacja majątkowa

Chodzi tutaj o obszerny katalog pytań, na które musicie Państwo odpowiedzieć. Celem jest ustalenie, czy posiadają Państwo przedmioty, które można zająćlubwierzytelności natury finansowej woben osób trzecich (np. z tytułu wynagrodzenia). Z tego powodu będą zadawane pytania, czy posiadają Państwo nieruchomości, pojazdy mechaniczne lub przedmioty wartościowe, kontobankowe, oszczędności, umowy oszczędnościowo-budowlane lub ubezpieczenia na życie i z czego Państwo się utrzymują(wynagrodzenie za pracę, zasiłek dla bezrobotnych, ...).

Musicie się Państwo liczyć z tym, że wierzyciel poleci wykonanie czynności egzekucyjnych. Często składa się wniosek o zajęcie kont(a) i/lub wynagrodzenia/wynagrodzeń.

Złożenie informacji majątkowej zostanie wpisane dorejestru sądu egzekucyjnego, jak i do rejestruSCHUFA1, tak że Państwa zdolność kredytowa pozostanie pod znakiem zapytania i znalezienie nowego mieszkania może być dla Państwa trudne.

Udzielając informacji majątkowej ujawniają Państwo swoją sytuację majątkową. Jeżeli jesteście Państwo niewypłacalni, macie Państwoprawo zawieraćtylko umowy (umowy ratalne, umowy o najme, itd.), z których możecie się też Państwo wywiązać w sensie finansowym. W przeciwnym razie miejsce ma zamiaroszustwa. Jeżeli na Państwa zostanie złożone doniesienie, musicie się Państwo liczyć ze skazaniem.

Informacja majątkowa nie chroni Państwa przed dalszymi próbami egzekucji (długów).

Mogą Państwo jednakże poinformowaćo tym wszystkich wierzycieli, że udzielili Państwo informacji majątkowej. Wierzyciele zastanowią się wtedy, czy obecnie ma sens składanie wniosku o wykonanie czynności egzekucyjnej

Tak.Jeżeli się Państwo będziecie wzbraniać, z regułyzostanieprzeciwko Państwu wystosowany nakaz aresztowania.Jeżeli nadal jej Państwo nie udzielicie, musicie Państwo pójśćdo więzienia, jeżeli wierzyciel złoży w tym celu wniosek i uiści opłatę(areszt dłużnika).Jeżeli roszczenia wobec Państwa wynoszą przynajmniej 500 €,komornik może zażądać udzielenia informacji od kasy chorych i od ubezpieczycieli rentowo-emerytalnych.Może dowiedzieć się, czy posiadacie Państwo konto bankowe lub czy jest na Państwa zarejestrowany samochód.

 

Tak, w każdym razie tak powinniście Państwo uczynić!Fałszywe odpowiedzi to czyn karalny.

 

Komornik ma za zadanie sprawdzić u państwa w domu, czy istnieją przedmioty, które można zająć.Jeżeli posiadacie Państwo książeczkę oszczędnościową, biżuterię lub papiery wartościowe, zabierze je onze sobą (zajęcie).W wypadku większych przedmiotów (np. antyków) komornik postawi na tympieczęć. Przedmiot zostałwtedy zajęty.Do momentu zabrania go przez komornika, możecie Państwo dalej go używać, ale nie możecie go więcej sprzedaćlub podarować.

Wszystkie zajęte przedmioty będą sprzedane na publicznej licytacji przez komornika (równieżprzez internet). Stanie się to tylko wtedy, jeżeli dochód pokryje koszty i pozostanie wystarczająco dużo dla komornika.

Egzekucji nie podlegają przedmioty, których Państwo i Państwarodzina potrzebuje do życia (odzież, meble, telewizor, środki żywności, medyczne środki pomocnicze, itd.). Zwierzęta domowe nie podlegają egzekucji.

Egzekucji nie podlegają również przedmioty, które są nieodzownew celu pobierania nauki przez Państwa (np. komputer) lub dla potrzeb Państwa pracy(np. Państwa samochód, jeżeli nie ma porównywalnejalternatywy, by móc dotrzeć do miejsca pracy).

W zasadzie przedmiot, który nie podlega zajęciu, ale posiada bardzo wysoką wartość komornik może jednak wymienić.

Jeżeli dany przedmiot nie należy do Państwa lub nie został jeszcze opłacony, proszę koniecznie powiedzieć o tym komornikowi. Zwykle on tego przedmiotu wtedy nie zajmie. Jeżeli jednak miałby zabrać przedmiot ze sobą, właścicel może przeciwko temu zastosować środki prawne.

Uwaga: Przedmioty, które jeszcze nie zostały zapłacone, dostawca może kazać odebrać (np. dom sprzedaży wysyłkowej, handlarz samochodami) w wypadku zaległości płatniczych, ale i też i w takim wypadku, jeżeli przedmiot z zasady nie podlega egzekucji.

Komornik zjawia się bez uprzedniego zapowiedzenia się. Jeżeli Państwa nie zastanie, pozostawi on w skrzynce pocztowej informację oznajmiając, kiedy przyjdzie ponownie. Na zapowiedziany termin powinniście byli być Państwo w domu!

Jeżeli nie jestto możliwe (np. z powodu pracy), proszę o telefoniczne ustalenie nowego terminu. Powinniście wpuścić Państwo komornika do swojego mieszkania. W innym wypadku może zostać uzyskane postanowienie o przeszukaniu i Państwa mieszkanie może zostaćotworzone wbrew Państwa woli.

 

Tak, za pomocą płatności w ratach możecie Państwo uniknąć [przymusu]udzielenia informacji majątkowej, jak i również zajęcia przedmiotów. Proszę rozważyć, że obok ustalonych rat musicie być Państwo w stanie pokryć koszty wynajmu, energii i podstawowego zaopatrzenia [gospodarstwa domowego].

Uwaga: Wierzyciel może policzyć opłatę za swoją zgodę spłaty wratach. Oprócz tego nadal obowiązują odsetki za zwłokę.

Spłatyw ratach nie mają w większości przypadków sensu, jeżeli posiadacie Państwo dalsze długi, których nie możecie spłacić. Wtedy powinniście Państwo zasięgnąć porady w publicznej poradni dla dłużników