روند اخطاریه قضایی

طلبکار حق دارد مطالبه خود را تامین کنند. او معموال این کار را از طریق اخطاریه قضایی انجام می دهد. در این مورد از طرف دادگاه به شما یک اخطاریه (Mahnbescheid (ارسال می شود )در پاکت زرد با نشان ابالغ(. مهم: دادگاه اظهارات طلبکار را بررسی نمی کند. این برای شما به این معناست که:

  • اظهارات ثبت شده در اخطاریه را با دقت بخوانید!
  • بررسی کنید که آیا مبلغ ذکر شده به عنوان مطالبه صحیح باشد!
  • اگر مبلغ مطالبه صحیح نباشد یا شما اطالع نداشته باشید که چرا از شما چنین مطالبه ای شده است، باید ظرف مدت ۲ هفته اعتراض کنید.
  • از فرم اعتراض که به اخطاریه پیوست شده است استفاده کنید. شما فقط باید عالمت بزنید که آیا به مطالبه به طور کامل یا بخشی از آن اعتراض دارید )مثال تنها در مورد بهره افزوده یا هزینه های امور وصول مطالبات(.
  • اعتراض را به دادگاه اخطاریه بگردانید؛ آدرس روی پاکت درج شده است.
  • اما: هرگز به منظور خریدن وقت یا اینکه در حال حاضر نمی توانید پرداخت کنید اعتراض نکنید. این فقط باعث افزایش هزینه ها می شود. در صورتی که به یک مطالبه اعتراض کنید، طلبکار موظف به اثبات حقانیت طلب خود از شما است. تحت شرایطی ممکن است کار به دادرسی قضایی بکشد.

اگر طلب قید شده در اخطاریه درست باشد، شما نیازی به انجام کاری ندارید. بعد از آن شما از دادگاه یک حکم اجرایی می گیرید. شما در این جا هم باز دو هفته مهلت دارید تا اعتراض کنید. با حکم اجرایی طلبکار دارای یک به اصطالح عنوان اجرایی می شود و محق است که تقاضای اقدامات توقیفی از طریق مجری قضایی کند. اما در این صورت باز هم حداقل های زندگی به لحاظ قانونی برای شما محفوظ است. تذکر: طلبکاران عمومی )اداره امور مالی و سایر ادارات( نیازی به تقاضای حکم اخطاریه و اجرایی از سوی دادگاه ندارند. آنها می توانند به طور مستقل حکم بازپس گیری مطالبات را صادر کنند. در این مورد هم شما حق دارید در صورتی که مطالبه درست نباشد، )ظرف مدت ۴ هفته( اعتراض کنید