محافظت از خانه با وجود عقب افتادن اجاره؟

هزینه اجاره و انرژی در برنامه خانوار اولویت دارد! پرداخت اجاره مهم تر از بازپرداخت بدهی ها است )حتی اگر دفتر وصول
مطالبات شما را تحت فشار قرار دهد...(!
بدهی در خصوص اجاره می تواند زندگی شما را تهدید کند، زیرا در نهایت ممکن است با خطر تخلیه اجباری خانه و بی خانمانی
مواجه شوید! این به نفع شماست که از پرداخت منظم هزینه اجاره و انرژی اطمینان حاصل کنید.
با بانک خود یک قرارداد پرداخت منظم را تنظیم کرده یا اجازه دهید هزینه مسکن مستقیما از طرف اداره کاریابی یا
اداره خدمات اجتماعی ) Jobcenter/Sozialamt ( به حساب صاحبخانه واریز شود.
 

( » اجاره بهای گرم « به محض این که اجاره عقب افتاده به اندازه مجموع دو ماه Warmmiete ()اجاره معمول به اضافه هزینه های
جانبی( رسید، موجر اجازه دارد یک شبه قرارداد را فسخ کند. حتی اگر در دو ماه متوالی میزان بدهی بیش از اجاره بهای گرم یک
ماه باشد نیز حق فسخ بدون مهلت قرارداد وجود دارد.

اجاره بها باید تا سومین روز کاری ماه جاری به دست موجر برسد. درخواست تسویه هزینه های جانبی سال قبل نمی
تواند منجر به فسخ بدون مهلت قرارداد شود.

فسخ قرارداد محوطه مسکونی باید به صورت کتبی صورت پذیرد. فسخ نامه باید به همه مستاجرها ارسال شود و دلیل فسخ نیز باید
.)»... فسخ بدون مهلت به دلیل عقب افتادن اجاره به مبلغ « ذکر شود )به طور مثال
طی فسخ بدون مهلت، قرارداد اجاره فورا پایان می یابد، مگر آن که در فسخنامه مهلت مشخصی تعیین شده باشد. اگر بعد از این
مدت همچنان از مسکن استفاده شود، باید خسارت ناشی از استفاده از خانه به مبلغ یک ماه اجاره نیز پرداخت شود.
البته گاهی نیز قرارداد بصورت بدون مهلت و درعین حال به موقع فسخ می گردد. چنانچه صاحب خانه علی رغم
پرداخت اجاره های عقب افتاده همچنان اصرار به فسخ قرارداد داشته باشد، فسخ طبق قرارداد به قوت خود باقی است
و شما باید خانه را تخلیه کنید.

 

همچنین در اجاره نامه هایی که بعد از ماه می ۲۰۱۳ بسته شده اند، در صورتی که حداقل مبلغی به میزان دو ماه اجاره بدون هزینه
های جانبی ) Kaltmiete ( پرداخت نشده باشد، امکان فسخ بدون مهلت قرارداد به علت عدم پرداخت رهن وجود دارد.
مبلغ رهن حداکثر می تواند به میزان مجموع سه ماه اجاره )بدون هزینه های جانبی( باشد. شما امکان پرداخت مبلغ رهن را طی سه
قسط دارید )ظرف مدت سه ماه(.
مثال: اجاره نامه از ۱ ژانویه آغاز می شود. مبلغ اجاره ۵۰۰ یورو است.
بنابراین مبلغ رهن محدود به حداکثر ۱۵۰۰ یورو می شود و می تواند در طی سه قسط ۵۰۰ یورویی )علاوه بر اجاره( از ژانویه تا ماه مارس
پرداخت شود. اگر قسط ها در ماه فوریه و ماه مارس پرداخت نشوند، قرارداد اجاره می تواند از سوی صاحبخانه بدون مهلت فسخ شود

 

توجه:
در بالا ذکر شد که میزان بدهی چقدر باید باشد تا صاحب خانه اجازه فسخ بدون مهلت قرارداد را داشته باشد. این مرز در اینجا
صادق نیست.
اگر شما در گذشته اجاره بها را به طور نامنظم، با تاخیر و یا به طور ناقص پرداخت کرده باشید، صاحب خانه می تواند قرارداد را
به صورت مهلت دار فسخ کند.
در این صورت به شما تاریخی اعلام می گردد که در آن قرارداد خاتمه می یابد.

 

در صورتی که دیگر نمی توانید اجاره را سر موعد پرداخت کنید باید این موضوع را فورا به اطلاع صاحبخانه برسانید. به او
توضیح دهید که چرا موقتا نمی توانید اجاره را بپردازید. بسیاری از صاحب خانه ها شما را درک می کنند و مهلتی را برای
پرداخت تعیین می کنند.
مثال: تقاضای کمک هزینه مسکن کنید؛ خانه را به یک نفر دیگر اجاره دهید )درصورت موافقت صاحب خانه(.
دو ماه اجاره بها )و یا بیش از یک ماه اجاره طی دو » مرز بحرانی « در صورتی که اجاره های عقب افتاده شما در حال حاضر به
ماه متوالی( رسیده باشد و موفق شوید کلیه بدهی ها را پیش از فسخنامه کتبی به طور کامل تسویه کنید، حق صاحب خانه مبنی بر
فسخ بدون مهلت قرارداد از او سلب می گردد.
از جمله منابع تامین پول: وام کارفرما؛ حمایت از سوی بستگان؛ وام از اداره تامین مسکن )در اداره خدمات اجتماعی(

در صورتی که صاحب خانه شما به دادگاه دادخواست تخلیه دهد، خطر دریافت حکم تخلیه و بی خانمانی وجود دارد. بنابراین سریعا
به سرپرست امور اجتماعی شهر یا بخش خود )به طور مثال اداره تامین مسکن( مراجعه کنید. در آنجا تقاضای وام تقبل بدهی های
اجاره خانه را دهید.
مبنای حقوقی در این مورد ماده ۳۶ بخش ۱۲ قانون اجتماعی آلمان است.
اداره بررسی می کند که آیا شما در آینده توانایی بازپرداخت اجاره فعلی را دارید و یا آیا میزان اجاره بها متناسب است یا خیر )در
صورت بهره مندی از مزایای اجتماعی(.
در صورتی که شما پول بیکاری شماره ۲ ( Harz IV ( دریافت می کنید، مسئول مربوطه در اداره کاریابی
( Jobcenter ( را در جریان دادخواست تخلیه قرار دهید. در آنجا تقاضا کنید که اجاره های عقب افتاده را به عنوان
قرض )احتمالا مجددا( بر عهده بگیرند. مبنای قانونی در این مورد ماده ۲۲ بند ۸ بخش ۲ قانون اجتماعی آلمان می
باشد.
توجه:
به دادگاه و صاحب خانه اطلاع دهید که تقاضای تقبل بدهی های خود را داده اید و در آن همیشه شماره پرونده دادخواست تخلیه را
ذکر کنید. به کلیه درخواست های دادگاه سر موعد پاسخ دهید!

با تقبل به موقع بدهی های اجاره بها )یعنی پرداخت کامل اجاره های عقب افتاده و خسارت ناشی از استفاده( فسخ بدون مهلت ملغی
و اجاره نامه قبلی مجددا معتبر می شود.
در صورتی که بدهی های عقب افتاده را شخصا تسویه می کنید، لطفا توجه داشته باشید که:
حتی اگر صاحب خانه شما اجاره را با حسن نیت سر موعد )مهلت دار( فسخ کرده باشد، این فسخ نامه بعد از تسویه
اجاره های عقب مانده همچنان به قوت خود باقی می ماند. در این صورت باید با صاحب خانه خود یک اجاره نامه
جدید تنظیم کنید یا نهایتا از آن خانه اسباب کشی کنید.
توجه:
پرداخت )یا اظهارنامه اداره مبنی بر تقبل بدهی ها( باید ظرف مدت دو ماه به دست صاحب خانه برسد! این مهلت از زمان ابلاغ
دادخواست تخلیه به شما آغاز می گردد.
در صورت مخالفت اداره با تقبل بدهی شما، می توانید به این جواب رد اعتراض کنید. در صورت مناقشه باید به یک اداره امور
اجتماعی یا مشاوره در امور بدهی مراجعه کنید یا از یک وکیل متخصص امور حقوق اجتماعی )با در دست داشتن گواهی مشاوره
(Beratungshilfeschein)

صاحب خانه شما می تواند همزمان با دادخواست تخلیه، تقاضا کند که شما باید جهت تضمین جبران خسارت ناشی از استفاده یک
ضمانت مالی ارائه دهید )به طور مثال با ارائه ودیعه یا ضمانت(. چنانچه شما قادر به برآوردن چنین درخواستی نباشید، صاحب
خانه می تواند با یک حکم موقت سریعا تخلیه خانه را اجرایی کند.

 

در صورتی که برای پیدا کردن خانه جدید احتیاج به زمان دارید، می توانید تقاضای مهلت مناسب جهت تخلیه کنید. دادگاه می تواند
با درخواست به موقع شما ) ۲ هفته پیش از اتمام موعد( مهلت تخلیه )معمولا ۳ ماه( را تمدید کند.
باید از تخلیه اجباری از سوی مجری قضایی به همراه شرکت های حمل و نقل و خدمات قفل سازی جلوگیری کرد، زیرا در غیر
این صورت هزینه ها )که به صاحب خانه تحمیل می شود( بسیار بالا می شود. بسیاری از صاحب خانه ها هنوز آماده به مذاکره
هستند و از اسباب کشی داوطلبانه استقبال می کنند.
همچنین ممکن است که صاحب خانه فقط درخواست بیرون کردن شما )و سایر ساکنین خانه( را کند. او لوازم منزل شما را ضبط
می کند )به منظور صرفه جویی در هزینه ها(.
ممکن است بعد از یک ماه اشیا قیمتی به مزایده گذاشته شود. چیزهای بی ارزش از بین می روند )این در مورد
مدارک شخصی شما نیز صدق می کند!(.
شما حق دارید ظرف مدت این یک ماه وسایل )غیرقابل ضبط( و مدارک شخصی را تحویل بگیرید. اما نباید از این
بابت پولی پرداخت کنید!
یک « در صورتی که اوضاع شما بهتر شود )مثلا شغل جدید(، برخی صاحب خانه ها حاضر هستند، تخلیه اجباری را لغو کنند و
در این حالت اداره نیز همچنان می تواند بدهی های شما را تقبل کند و به این ترتیب راه برای یک اجاره .» فرصت دیگر به شما دهند
نامه جدید باز می شود.