Ogólne informacje na temat zabezpieczenia przeciwko zajęciu konta

Jeżeli Państwa konto zostało zajęte, powinniście koniecznie założyć w swoim banku tzw. konto P, czyli konto wolne od egzekucji długu („P-Konto”). Konto P jest jedyną możliwością ochrony Państwa pieniędzy.

Macie Państwo do tego prawo, aby istniejące konto było przekształcone w takie właśnie konto P. W tym celu trzeba złożyć osobisty wniosek do banku prowadzącego konto. Czas na opracowanie wniosku przez bank wynosimaksymalnie 3 dni robocze. Jednakże nie ma ustawowego prawa do otwarcia konta na nowo z tegoż powodu (również do otwarcia konta P).

Możecie Państwo prowadzić tylko jednokonto jako konto P. Prowadzenie większej ilości kont jest zabronione i może być ścigane karnie. Prawo dopuszcza też tylko konta P jako konta pojedyncze. I tak konto wspólne (np. małżonków) nie może być prowadzone jako konto P, lecz musi być podzielone na dwa konta pojedyncze i potem przekształcone w dwa konta P.

Złożenie wniosku o przekształcenie w konto P jest możliwe jeszcze nawet wtedy, jeżeli konto Państwa zostało już zajęte. Jeżeli przekształcenie w konto P zostanie zrealizowane w przeciągu 4 tygodni od doręczenia informacji o zajęciu, wtedy ochrona konta P działa wstecz –od doręczenia informacji o zajęciu.

Przekształcenie konta w konto P, jego zamknięcie i ewentualne odwołanie podawane jest przez instytut kredytowy do wiadomości SCHUFA. Instytut kredytowy otrzymuje od SCHUFA na zapytanie informację, czy dla tego właściciela względnie właścicielki istnieje już konto (w innym banku). Taka informacja powinna zapobiec nadużyciom. Nie ma to żadnegowpływu na informację SCHUFA o wypłacalności właściciela lub właścicielki konta.

Podstawowa kwota wolna od opodatkowania

Jeżeli konto P zostanie zajęte, wtedy działa automatyczna ochrona przed zajęciem podstawowej kwoty wolnej od opodatkowania obecnie w wysokości 1.178,59euro za każdy miesiąc kalendarzowy. Ta suma zostanie wypłacona Państwu tylko wtedy, kiedy konto wykazuje stan dobra (kiedy są na nim środki). Ogólnie prowadzenie konta P ma sens tylko wtedy, kiedy wykazuje ono stan dobra (a więc jest „w plusie”).

Możecie Państwo dysponować podstawową kwotą wolną od opodatkowania, np. poprzez przekazy i obciążenia, również po doręczeniu pisma o zajęciu. Rodzaj dochodów nie ma znaczenia (płaca, świadczenie socjalne, zwrot podatku itd.)i czas wpływu płatności.

Obowiązek wypłaty w wypadku świadczenia socjalnego przy saldzie ujemnym

Jeżeli nawet konto jest „na minusie“, możecie Państwo dysponować zasiłkiem na dzieci i świadczeniem socjalnym w pełnej wysokości, każdorazowo w ciągu 14 dni od wpływu tych świadczeń (ochrona rozliczeniowa). Jednakże przy koncie P bank może zawsze potrącać opłatę za prowadzenie konta.

Uwaga: w wypadku innych wpływów (w szczególności płac) nie istnieje ochrona rozliczeniowa w wypadku ujemnego stanu konta!

Na podstawie zaświadczenia: podwyższona kwota wolna od opodatkowania

Automatycznie udzielona kwota wolna od opodatkowania może być podwyższona na podstawie zaświadczenia. Jeżeli wypłacąją Państwo jednej lub więcej niż jednej osobie alimenty ze względu na zobowiązania prawne lub przyjmujecie Państwo świadczenie socjalne w imieniu osób trzecich (np. dla partnerki życiowej, przybranego syna/córki), stosuje się odpowiednio wyższe kwoty wolne od opodatkowania:

  • 1.622,16euro w wypadku obowiązku alimentacyjnego
  • 1.869,28euro w wypadku podwójnego obowiązku alimentacyjnego
  • 2.116,40euro w wypadku potrójnego obowiązku alimentacyjnego
  • 2.363,52 euro w wypadku poczwórnego obowiązku alimentacyjnego
  • 2.610,64euro w wypadku pięciokrotnego obowiązku alimentacyjnego i więcej

Wolny od zajęć jest dodatkowo zasiłek na dziecispływający na zajęte konto Pi ewentualne jednorazowe świadczenia socjalne (np. koszty wycieczki klasowej, zwroty)–ale tylko w przewidzianym miesiącu.

Zaświadczenie o podwyższonej kwocie wolnej od opodatkowania mogą wystawiać adwokaci, podmioty odpowiedzialne za świadczenia socjalne/kasy rodzinne, pracodawcy i biura doradztwa na rzecz dłużników posiadające zezwolenie na działalność jako biuro upadłościowe.

Wskazówka: Dużej liczbie instytutów kredytowych wystarczy, jeżeli jako zaświadczenie przedłożą Państwo decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych wykazując tymże fakt dla ilu członków gospodarstwa domowego pobierane są przez Państwa świadczenia. Rozliczenie płacy powinno być zaakceptowane jako zaświadczenie, jeżeli Państwa płaca zostanie zajęta. Dodatkowe pobieranie zasiłku na dzieci powinno być udowodnione na podstawie wyciągu z konta.

Uwaga:Wiele instytucji doradztwa na rzecz dłużników nie wystawia zaświadczeń z powodu przeciążenia pracą względnie z powodu braku ich finansowania. Należy dlatego dowiedzieć się najpierw telefonicznie, czy odpowiednie dla Państwa biuro te zaświadczenia wystawia. Jeżeli nie, zostaną Państwo wtedy poinformowani, do kogo możecie się zwrócić

Jeżeli instytut kredytowy nie zaakceptuje dokumentów przez Państwa przedłożonych lub nie znajdziecie Państwo u siebie na miejsu żadnego biura wystawiającego zaświadczenia, wtedy odpowiednią dla Państwa instytucją jest sąd egzekucyjny sądu rejonowego lub -jeżeli zajmującym jest wierzyciel publiczny –jego biuro egzekucyjne.

Celem udokumentowania roszczenia do jednorazowej lub na trwale podwyższonej kwoty zwolnionej od podatku musicie Państwo dostarczyć następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie o rzeczywiście uiszczonych alimentach (np. pokwitowanie, wyciąg z konta, potwierdzenie itd.)
  • Decyzje o przyznaniu bieżących świadczeń socjalnych (np. zasiłek dla bezrobotnych ALG I, ALGII, zabezpieczenie podstawowe wg pzepisów SGB XII –XII księgi federalngo pawa socjalnego)
  • Decyzje o przyznaniu jednorazowych świadczeń socjalnych (np. wycieczka klasowa, zwrot itd.)
  • Potwierdzenie o pobieraniu zasiłku na dzieci (np. wyciąg z konta)

Wzór zaświadczenia znajdziecie Państwo na stronie: https://die-dk.de/kontofuehrung/pfaendungsschutzkonto

Indywidualne zwolnienie konta według tabeli kwot zajmu

Jeżeli na zajęte konto P wpływają dochody z pracy, świadczenia zastępujące płacę (np. emerytura, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych itd.) lub dochody z działalności na własny rachunek, które przewyższają automatycznie chronioną kwotę wolną od opodatkowania w wysokości 1.178,59euro względnie przewyższają kwotę, której podwyższenie wynika z obowiązku alimentacyjnego, musicie Państwo zwrócić się do sądu egzekucyjnego względnie do biura egzekucyjnego wierzyciela publicznego celem wniesienia o indywidualne zwolnienie konta zgodnie z tabelą kwot zajmu. Powinniście zrobić to Państwo też wtedy, jeżeli otrzymujecie podwyższony zwrot kosztów związany ze zdrowiem lub zawodem (np. wysokie koszty dojazdów do pracy).

Przeniesienie na następny miesiąc

Jeżeli zabezpieczone przed zajęciem dobro rachunku nie zostało wykorzystane do końca miesiąca kalendarzowego, reszta dobra rachunku zostanie przeniesiona na następny miesiąc i jest do Państwa dyspozycji dodatkowo do chronionego miesięcznego dobra rachunku. W następującym po nim miesięcu musicie Państwo wydać przynajmniej tę sumę do przeniesienia.

Uwaga: Dogłębne informacje na temat konta P znajdziecie Państwo we wspólnym oświadczeniu grupy roboczej doradztwa na rzecz dłużników związków i związków naczelnych niemieckiej gospodarki kredytowej (Centralna Komisja Kredytowa) na stronie: https://die-dk.de/kontofuehrung/pfaendungsschutzkonto