Информация за Р-сметкаОбща информация за защита на сметката от запориране

Ако Вашата сметка е запорирана, би трябвало непременно да си уредите във Вашата банка така наречената сметка за защита от запориране (Р-сметка –P-Konto). Р-сметката е единствената възможност да предпазите Вашите пари.

Имате право да изискате преобразуване на съществуваща разплащателна сметка в такава Р-сметка. За целта трябва лично да подадете молба в банката, която води сметката. Срокът за обработка в банката е най-много 3 работни дни. Това обаче не означава, че разполагате със законно правона нова сметка (също и на Р-сметка).

Можете обаче да имате само еднасметка като Р-сметка. Воденето на повече Р-сметки е забранено и подлежи на наказателно преследване. Също и законът допуска Р-сметки само като единични сметки. Така например обща сметка (напр. на съпрузи) не може да бъде водена като Р-сметка, а трябва да се раздели на две отделни сметки, след което да се обърне в две Р-сметки.

Можете да подадете молба за преобразуване в Р-сметка и когато Вашата разплащателна сметка вече е запорирана. Ако преобразуването в Р-сметка бъде осъществено в рамките на 4 седмици след връчване на запора, тогава защитата на Р-сметката важи с обратно действие –от момента на връчване на запора.

Кредитният институт съобщава на SCHUFA за преобразуването на разплащателнасметка в Р-сметка, за нейното закриване и за евентуалната й отмяна. При запитване кредитният институт получава информация от SCHUFA, дали за титуляра на сметката вече съществува Р-сметка (в друга банка). Това съобщение цели предотвратяване на злоупотреби. То не оказва въздействие върху сведенията на SCHUFAотносно кредитния рейтинг на титуляра на сметката.

Основна необлагаема част от дохода

Ако Р-сметката бъде запорирана, автоматичносе задействазащита от запориране в размер на основна необлагаема част от понастоящем 1178,59евро за всеки календарен месец.Но тази сума ще Ви бъде изплатена само акое налична по сметката. По принцип е разумно, Р-сметката да се води само с наличност (т.е. с „плюс”).

Вие можете да разполагате с основната необлагаема част ислед връчване на запори, напр. чрез преводи и задължаване на сметката. Тук не играят роля видът на доходите (работна заплата, социални плащания, плащане на данъци и т.н.) и моментът на постъпване на плащането.

Задължение за изплащане на социални облаги при дебитно салдо

Дори когато сметката е на „минус”, Вие можете да разполагате с пълния размер на детските добавки и на социалните плащания, съответно в рамките на срок от 14 дни след заверяване на сметката (защита от прихващане). Обаче при Р-сметка банката има право винаги да отчислява таксата за воденето на сметката.

Внимание: За другите заверки насметката (и по-специално заплатата) няма защита от прихващане при дебитно салдо!

С удостоверение: увеличена необлагаема част от дохода

Автоматично предоставяната основна необлагаема част може да се увеличи чрезудостоверение. Ако въз основа на законовозадължение Вие плащате издръжка на едно или повече лица, или ако получавате социални облаги за трети лица (напр. съпруга, доведено дете), в сила са съответно по-високи необлагаеми части:

  • 1.622,16евро при задължение за плащане на една издръжка
  • 1.869,28евро при задължение за плащане на две издръжки
  • 2.116,40евро при задължение за плащане на три издръжки
  • 2.363,52евро при задължение за плащане на четири издръжки
  • 2.610,64евро при задължение за плащане на пет или повече издръжки

Не подлежат на запориране също детските добавки, които се превеждат по Р-сметката, както и евентуални еднократни социални плащания (напр. разходи заучилищнопътуване, първоначално обзавеждане) -но само през съответния месец.

Удостоверение за увеличена необлагаема част от дохода могат да издадат адвокати, платецът на социални облаги/семейната каса, работодателят и консултативни центрове за длъжници с лиценз на оздравителна служба при неплатежоспособност.

Указание: При много кредитни институти е достатъчно като удостоверение да представите индивидуалния административен акт за отпускане на парична сума, като така ще докажете, за колко членове на домакинството получавате парични плащания. Фишът за заплатата може да служикато удостоверение, когато се запорира трудовото Ви възнаграждение. Допълнителното получаванетона детски добавки може да се удостиверичрез извлечения от сметката.

Внимание: Много служби за консултатиране на длъжници не издават удостоверения поради претовареност с работа, респ. поради липса на финансиране. Затова първо се осведомете по телефона, дали отговарящатаза Вас служба издава удостоверения. Ако не, оттам ще Ви опътяткъм кого да се обърнете.

Ако кредитният институт не приеме представените от Вас документи, или ако не намерите на място службаза издаване на удостоверение, тогава компетентен е изпълнителният съд към Вашия районен съд, или –когато запорът идва от публичен кредитор –неговият изпълнителен съд.

В подкрепа на претенцията за еднократно или трайно увеличена необлагаема част от дохода Вие трябва да представите документи. Към тях спадат:

  • Доказателства за действително платени издръжки (напр. квитанции, извлечения от сметки, потвърждения и т.н.)
  • Индивидуални административни актове за отпуснати текущи социални плащания (напр. ALG I, ALG II, основно обзпечение съгласноSGB XII)
  • Индивидуални административни актове за отпуснати еднократни социални плащания (напр. училищно пътуване, първоначално обзавеждане и т.н.)
  • Доказателство за получаване на детски добавки (напр. извлечения от сметки)

Удостоверение-образец можете данамерите на:www.schuldnerberatung-hessen.de/infoblaetter/p-konto_bescheinigung.pdf

Индивидуално деблокиране на сметка съгласно таблица на запорите

Ако по Вашатазапорирана Р-сметка постъпват трудови доходи, заместващи заплатата облаги (напр. пенсия за осигурителен стаж и възраст, обезщетение за нетрудоспособност поради заболяване, обезщетение за безработица и т.н.) или доходи от самостоятелно упражнявана дейност, които превишават автоматично защитената основна необлагаема част от 1.178,59евро, респ. увеличената със задълженията за издръжка необлагаема част, трябва да се обърнете към изпълнителния съд, респ. изпълнителния съд на публичния кредитор и да подадете молба за индивидуално деблокиране на сметката съответно на таблицата за запорите.

Това би трябвало да направите и в случай че имате повече разходи за здравето и професията си (напр. високи разходи за пътуване до работното място).

Прехвърляне към следващия месец

Ако защитените от запор налични сумине бъдат изразходени до края на календарния месец, остатъкът от тяхсе прехвърля към следващия месец и остава на Ваше разположение допълнително към защитенатамесечна налична сума. През следващия месец трябва да изразходите поне този пренос.

Внимание: Подробна информация относно Р-сметката в общата декларация на консултативния център за длъжници към съюзите на немското кредитно стопанство (Централна кредитна комисия) ще намерите на:http://schuldnerberatung-hessen.de/tagung-kontopfaendung/P-Konto-Information%20fuer%20Betroffene.pd